Työssä jaksaminen: apua stressiin ja unihäiriöihin

Jotkut meistä reagoivat muita herkemmin työperäinen stressiin, joka heikentää muistia ja tarkkaavaisuutta ja aiheuttaa unihäiriöitä. Kurssilla tutustumme herkkyystekijöihin, kuten synnynnäisiin temperamentteihin ja itsetunnon merkitykseen altistavana tekijänä. Lisäksi tutustumme aivojen stressimekanismeihin ja harjoittelemme erilaisia keinoja stressin vähentämiseksi.Myös unella on suuri merkitys stressin vähentämisessä, työkyvyn palauttamisessa ja ylipäätään jaksamisessa, uuden oppimiskyvystä puhumattakaan. Tutustumme myös uusimpaan unitutkimukseen, unihäiriöiden syihin ja etsimme keinoja häiriöiden vähentämiseen mm. ajattelutapoja muuttamalla.
1. Mitä stressi on?
2. Stressaantumisalttiudesta
3. Uni paras lääke on

Minäkäsitykset ja itsetunto

Minäkuvaa ja omaa osaamista ohjaavat monet myönteiset ja kielteiset uskomukset. Ne ohjaavat sitä, millaisena henkilönä tai oppijana itseämme pidämme tai millaisia taitoja uskomme voivamme hankkia. Minäkuva tai minäkäsitys on siis joskus menneisyydessä tehty valinta, päätös, jota voi halutessaan muuttaa ja siten parantaa itsetuntoaan. Itsetunto puolestaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi stressaantumisherkkyyteen ja loppuunpalamistaipumukseen. Harjoitteluun painottuvalla kurssillamme keskitymme tutkimaan ennen kaikkea itsetuntoon vaikuttavia uskomuksia. Tutustumme eri itsetunnon lajeihin ja opettelemme muuttamaan rajoittavia, minäkuvaa koskevia päätöksiämme NLP-tekniikoiden avulla. Lyhyesti tutustumme myös joihinkin osiin uskomusten ja itsetunnon tutkimusta.

Aika muovailuvahana - aikakäsitysten muuttamisesta apua stressiin

Joillakin meistä on aina, toisilla taas on tapana jättää asiat viime tippaan. Kyse on siis ajan herttämästä tunteesta: vähän aikaa, paljon aikaa. Vaikka aika on varsin abstrakti käsite, olemme ajanhahmotuksen helpottamiseksi oppineet käsittelemään sitä mielikuvissa: puhumme valoisesta tulevaisuudesta tai menneen jättämisestä taakseen. Tällaisia mielikuvia ajasta voidaan myös muokata ja muuttaa. Näin voidaan muuttaa esimerkiksi tunnetta siitä, paljonko aikaa on jäljellä ennen dead-linea. Kurssilla tutustutaan erilaisiin ajanmuokkaustapoihin ja harjoitellaan mielikuvien avulla vaikkapa stressin vähentämistä tai tyätehon lisäämistä.

ILO ANTAA JA SAADA PALAUTETTA! - palaute osaksi esimiestyötä

Palaute voi olla iloinen asia ja tuoda hyvän mielen, mutta se voi myös pilata päivän tai joskus montakin päivää. Oletko koskaan miettinyt, kuka ylipäätään tarvitsee palautetta, kuka pyrkii välttelemään sitä tai kuka on sille erityisen herkkä? Tunnistamalla tällaiset omat ja muiden synnynnäiset temperamenttipiirteet voit oppia paremmin antamaan palautetta oikeaan aikaan ja sopivalla tavalla. Harjoitteluun painottuva kurssi tutustuttaa temperamenttien lisäksi rakentavaan keinoon antaa palautetta sekä ennen kaikkea keinoihin, jotka parantavat kykyämme ottaa vastaan myös kielteistä kritiikkiä. NLP-harjoitteiden avulla tutustumme sisäiseen kritisoivaan minäämme ja opettelemme ulkoistamaan kritiikkiä siten, että sitä on mukava ottaa vastaan. Palautteen vastaanottokyky voi tehostaa uuden oppimista ja helpottaa hankalia vuorovaikutustilanteita. Se voi myös auttaa valmistautumaan kehityskeskusteluihin, työhaastatteluun tai erilaisiin esiintymistilanteisiin.