Työttömänä jaksaminen

Uusia taitoja ujoille ja jännittäville ihmisille

Jotkut meistä ovat ujoja tai muuten taipuvaisia jännittämään erilaisia tilanteita: kokeita tai testejä, näyttö- tai pääsykoetta, työpaikkahaastattelua, esiintymistä tai muita sosiaalisia tilanteita. Tutustumme siihen, mitä jännittäminen on ja ketkä siihen ovat taipuvaisia. NLP-harjoitusten avulla opimme tulkitsemaan tilanteita uudella tavalla: ehkä jännitystuntemukset ovat pikemminkin virittäytymistä hyvään suoritukseen! Myös aikaisempia epäonnistumistilanteita ja niiden aiheuttamia muistoja voidaan hälventää. Näin seuraavasta pelottavasta tilanteesta tuleekin – jännittävä tilanne .
1. Temperamentit: pelkojen ja jännittämisen synnynnäinen tausta
2. Mitä jännittäminen on?
- Pelkoreaktiot ja niiden vaikutukset kehossa ja aivoissa
- Jännittämisen oppiminen: tunteiden säätely
3. Uuteen tilanteeseen virittäytyminen - harjoituksia
- aikaisempien epäonnistumistilanteiden hälventäminen
- uusia voimavaroja käyttöön - tilanteeseen valmistautuminen
- vanhat ajattelutavat roskakoriin: minäkäsitykset ja onnistumiskokemukset
4. Rentoutumisen merkitys ja loppurentoutus

Minäkäsitykset ja itsetunto

Minäkuvaa ja omaa osaamista ohjaavat monet myönteiset ja kielteiset uskomukset. Ne ohjaavat sitä, millaisena henkilönä tai oppijana itseämme pidämme tai millaisia taitoja uskomme voivamme hankkia. Minäkuva tai minäkäsitys on siis joskus menneisyydessä tehty valinta, päätös, jota voi halutessaan muuttaa ja siten parantaa itsetuntoaan. Itsetunto puolestaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi stressaantumisherkkyyteen ja loppuunpalamistaipumukseen. Harjoitteluun painottuvalla kurssillamme keskitymme tutkimaan ennen kaikkea itsetuntoon vaikuttavia uskomuksia. Tutustumme eri itsetunnon lajeihin ja opettelemme muuttamaan rajoittavia, minäkuvaa koskevia päätöksiämme NLP-tekniikoiden avulla. Lyhyesti tutustumme myös joihinkin osiin uskomusten ja itsetunnon tutkimusta.

Muuta mieltäsi - kehitä itseäsi

NLP on mielikuvien muuttamiseen perustuva menetelmä, jota voidaan hyödyntää etenkin itsen kehittämisessä. Tunnekokemusta ja omaa reagointitapaa voidaan muuttaa, kun mielikuvan rakennetta tai omaa ajattelutapaa muutetaan. Näin kielteisiä muistoja voidaan hälventää ja myönteisiä muistoja voimistaa. Samalla saattaa myös itsetunto parantua ja onnellisuuden kokemus lisääntyä. Harjoituspainotteisella kurssilla tutustumme NLP:n perusideoihin, muutamme mielikuvia ja opettelemme uusia ajattelutapoja. Metaforien avulla taas tutustumme omaan tapaan stressata, jännittää tai vaikkapa oppia uusia asioita.

ILO ANTAA JA SAADA PALAUTETTA!

Palaute voi olla iloinen asia ja tuoda hyvän mielen, mutta se voi myös pilata päivän tai joskus montakin päivää. Oletko koskaan miettinyt, kuka ylipäätään tarvitsee palautetta, kuka pyrkii välttelemään sitä tai kuka on sille erityisen herkkä? Tunnistamalla tällaiset omat ja muiden synnynnäiset temperamenttipiirteet voit oppia paremmin antamaan palautetta oikeaan aikaan ja sopivalla tavalla. Harjoitteluun painottuva kurssi tutustuttaa temperamenttien lisäksi rakentavaan keinoon antaa palautetta sekä ennen kaikkea keinoihin, jotka parantavat kykyämme ottaa vastaan myös kielteistä kritiikkiä. NLP-harjoitteiden avulla tutustumme sisäiseen kritisoivaan minäämme ja opettelemme ulkoistamaan kritiikkiä siten, että sitä on mukava ottaa vastaan. Palautteen vastaanottokyky voi tehostaa uuden oppimista ja helpottaa hankalia vuorovaikutustilanteita. Se voi myös auttaa valmistautumaan kehityskeskusteluihin, työhaastatteluun tai erilaisiin esiintymistilanteisiin.